Hankkeen työpaketit

Hankkeen toteuttaminen on jaettu seitsemään työpakettiin joissa kussakin on oma vastuuorganisaatio. Sisällöntuottaminen tapahtuu kuitenkin kaikkien organisaatioiden osaamista hyödyntäen.

TP1 BIOHIILITUOTTEET JA -MARKKINAT, Business Joensuu

Työpaketissa käydään läpi tuotannon näkökulmasta tärkeimmät biohiilen ja kilpailevan kivihiilipohjaisen aktiivihiilen tuottajat, nykyiset markkinoilla olevat bio- ja aktiivihiilituotteet sekä tärkeimpiä koti- ja ulkomaisia lopputuotteidenvalmistajia ja loppukäyttäjiä eri tuoteryhmissä. Työpaketissa selvitetään myös eri lopputuotteissa vaadittavan bio- ja aktiivihiilen tuoteominaisuudet, hiililaatujen markkinahinta ja tunnistetaan tuoteryhmät. Eri tuoteryhmien markkinoiden koko ja arvo selvitetään ja laaditaan markkinaennuste niiden kehityksestä. Laadittavassa markkina-analyysissä tavoitteena on tunnistaa signaalit ja kasvavien markkinoiden mahdollisuudet suomalaisen ja pohjoiskarjalaisen biohiilituotannon näkökulmasta. Mitkä ovat biohiilen ylivoimaiset tuoteominaisuudet ja millä eri keinoilla kestävästi tuotetulle biohiilelle voidaan luoda arvonlisää erityisesti lähellä alkutuotantoa? Kuinka kotimaisesta puusta tehdylle biohiilelle saadaan arvoisensa hinta lopputuotteena?

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Timo Tahvanaiseen tai Jonne Hirvoseen Business Joensuusta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.

TP2 BIOHIILEN TUOTANTO JA KÄYTTÖOMINAISUUDET, Itä-Suomen yliopisto

Vallitsevan tutkimustiedon perusteella biohiilen ominaisuuksiin vaikuttavat käytetty raaka-aine ja valmistusteknologia sekä valmistusprosessin säätö. Raaka-aineen ja valmiin hiilen ominaisuuksien mittaaminen ja sen perusteella tehtävä prosessin säätö ovat erittäin tärkeitä tehokkaan prosessin ja korkealaatuisen tuotteen aikaansaamiseksi. Työpaketti keskittyy yhdistämään viimeisimmät biohiilen analysointimenetelmät biohiilen tuotantoprosesseihin ja luomaan osaamisen prosessin ymmärtämiseen tavoitellun lopputuotteen näkökulmasta. Työpaketti tuottaa biohiilen tuotannon avoimen arviointityökalun, jonka avulla voidaan tarkastella erilaisten biohiilen arvoketjujen toteutettavuutta. Työkalu on tärkeä kaikessa biohiililiiketoimintaan liittyvässä suunnittelussa ja innovaatiopolkujen arvioinnissa, koska biohiilen ja sivutuotteiden saanto, hinta ja ominaisuudet ovat vahvasti riippuvaisia tuotannon parametreista ja raaka-aineen ominaisuuksista. Myös raaka-aineen hinta voi vaihdella voimakkaasti. Hankkeessa tehtävällä työkalulla voidaan tehdä tehokkaasti arvoketjujen ennakkotarkastelua ja keskittää TKI-resurssit kestävällä tavalla.

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Ari Pappiseen Itä-Suomen yliopistosta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.

TP3 BIOHIILEN RAAKA-AINEET JA NIIDEN SAATAVUUS, Luonnonvarakeskus

Biohiilen tuotannolle raaka-aineet ja niiden saumaton saatavuus ovat elintärkeitä. Raaka-aine myös vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Tiettyjä hiilen ominaisuuksia voidaan saada vain tietyistä raaka-aineista. Erilaisten raaka- aineiden saatavuus ja logistiikkakustannukset ovat jokaisen biohiililaitoksen tärkeimpiä selvitys- ja kehityskohteita. Periaatteessa biohiiltä voidaan tehdä mistä tahansa hiiltä sisältävästä biomassasta, mutta laajan mittakaavan tuotantoon sopivia ovat puubiomassat joko suoraan metsästä tai teollisuuden sivuvirroista. Maatalouden biomassoista potentiaalisin on olki ja ylijäämäheinä. Myös järviruoko on huomionarvoinen biomassa, jota saattaa tulla tulevaisuudessa merkittäviä määriä, jos vesialueiden kunnostus laajenee merkittävästi.

Pohjois-Karjalan biohiiliraaka-aineiden kartoituksessa hyödynnetään Luken Biomassa-Atlasta, metsävarojen tasetarkasteluja ja puunhankinnan logistiikkaosaamista sekä Luken tilastoja teollisten sivutuotteiden osalta. Raaka- aineiden tarveskenaariot tehdään yhdessä muiden työpakettien kanssa, sillä tavoiteltavat tuoteominaisuudet ja tuotteiden arvioidut tulevaisuudennäkymät vaikuttavat raaka-ainetarpeeseen.

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Lauri Sikaseen Luonnonvarakeskuksesta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.

TP4 BIOHIILEN LOGISTIIKKA, Luonnonvarakeskus

Pohjois-Karjalaan sijoittuva biohiilen tuotanto sijaitsee lupaavasti runsaiden raaka-ainevarojen keskellä. Tuotantomäärät ovat kuitenkin merkittäviä, jolloin lopputuotteen logistiikkakustannukset ja ratkaisut tuotteen toimituksesta loppuasiakkaalle ovat merkittäviä. Logistiikkaratkaisuilla on myös merkittävä vaikutus lopputuotteen hiilijalanjäljelle. Työpaketissa selvitetään sekä raaka-aineen että lopputuotteen varastointiin ja kuljetuksiin liittyviä vaihtoehtoja maakunnan metsistä ja pelloilta loppuasiakkaille.

Selvitettäviä ja vertailtavia logistiikkavaihtoehtoja ovat raaka-aineen osalta autokuljetus erilaisilla kalustoyhdistelmillä ja tuotelogistiikan osalta autokuljetus, junakuljetus ja aluskuljetus. Lisäksi työpaketissa käydään läpi terminaalien vaatimukset biohiilituotteiden osalta.

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Lauri Sikaseen Luonnonvarakeskuksesta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.

TP5 BIOHIILEN LCA JA ILMASTOTASE, Luonnonvarakeskus

Biohiilen tuotanto ja siitä jalostettujen tuotteiden käyttö vaatii tuotantopanoksina energiaa ja siten aiheuttaa päästöjä. Samoin raaka-aineen kuljetuksesta tuotantolaitokselle, alkukäsittelystä ja varastonnista aiheutuu myös CO2-päästöjä, kuten myös biohiilen kuljetuksesta loppuasiakkaalle. Biohiilen tuotannon elinkaarianalyysi (LCA) on erittäin tärkeää biohiilen tuotannon ja käytön kokonaiskestävyyttä ja kannattavuutta arvioitaessa sekä biohiilituotteiden markkinainformaatiota laadittaessa. Toisaalta biohiilestä jalostetuista tuotteista monet korvaavat fossiilisista raaka- aineista tehtyjä tuotteita ja siten pienentävät kokonaishiilidioksidipäästöjä, lisäävät ympäristötehokkuutta ja edistävät hiilen sidontaa.

TP6 KIERTOTALOUDEN RATKAISUT JA UUSI LIIKETOIMINTA, Business Joensuu

Biohiilen tuotanto voidaan saada kustannustehokkaammaksi, jos investoinnit voidaan toteuttaa ns. brown field – investointeina hyödyttäen olemassa olevaa infrastruktuuria tai liittämällä tuotanto osana muihin teollisiin prosesseihin ja raaka-ainevirtoihin. Teollinen symbioosi voi syntyä joko valmistukseen, jatkojalostukseen tai lopputuotteen hyödyntämiseen. Työpaketti keskittyy näiden mahdollisuuksien kartoittamiseen ja analysoimiseen erityisesti alueellisesta näkökulmasta, tavoitteena alueellisen biohiileen erikoistuneen liiketoimintaklusterin synnyttäminen. Työpaketissa analysoidaan teolliset tuotantopaikat, joissa joko nykyiset raaka-ainevirrat tai tuotantoprosessit luovat edellytykset biohiilen kustannustehokkaalle tuotannolle. Lopputuotteiden laatuvaatimusten ja tuotantoprosessin mahdollisuuksien näkökulmasta arvioidaan edellytykset ja tarve erikoistua biohiilen tuotannossa erilaisiin laatuihin. Työ tapahtuu ns. omana työnä, yritysvierailuiden, neuvotteluiden ja muun taustatyön avulla.

Työpaketissa toteutetaan myös erilaisiin lopputuotteisiin tähtääviä pilotteja, joissa arvioidaan tuotetun biohiilen ominaisuuksia ja hyötyjä ko. käytössä sekä protoillaan lopputuotteessa/-palvelussa tarvittavia toiminnallisia ominaisuuksia. Pilottien tarkka sisältö määritellään yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Timo Tahvanaiseen tai Jonne Hirvoseen Business Joensuusta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.

TP7 BIOHIILIVIESTINTÄ, Karelia-ammattikorkeakoulu

Työpaketti keskittyy viestimään työpakettien 1-6 etenemisestä ja tuloksista tehokkaasti läpi koko hankkeen. Pääpaino viestinnässä on viestiä tulosten kautta biohiilen mahdollisuuksista paikallisen tuotannon näkökulmasta ja lisäämään tietoisuutta kaikilla niillä elinkeinoelämän sektoreilla, joille biohiili tarjoaa selkeitä uusia mahdollisuuksista. Työpaketin toteutuksessa käytetään kaikkia nykyaikaisia viestinnän työkaluja.

Ota aiheen tiimoilta yhteyttä Markus Hirvoseen Karelia-ammattikorkeakoululta. Yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä.